pouseri.pouserinet.fi


$laskuri kertaa.
"; } fwrite($kahva,$laskuri); fclose($kahva); ?>
Copyright © 2008 Pouseri